Ekoskolu tēmas

Katru mācību gadu Ekoskolām jāizvēlas viena Gada tēma un jāturpina darbs ar jau izietām.

Lai atvieglotu darbu ar to, sagatavojām vairākus metodiskos materiālus, kas šīs tēmas paskaidro un palīdz Ekoskolu soļu ieviešanā.

Enerģija

Klimats

Bioloģiskā daudzveidība

Skolas vide un apkārtne

Transports

Pārtika

Īss ieskats katrā Ekoskolu tēmā, ilgtermiņa mērķi, kurus skolām jātiecas sasniegt apskatāmi Ekoskolu metodiskā materiālā (50.-61. lpp.)

Noteikti iesakām arī pirmsskolām pielāgoto metodisko materiālu, kurā apskatītas visas tēmas – Materiāls pirmsskolas izglītības iestādēm

Ekoskolu dabas izglītības materiāls pirmsskolām pieejams šeit.

Tēmu lapas:

ej.uz/ekoDzivesveids (Vide un veselība)
ej.uz/ekoMezs (Mežs)
ej.uz/eko-Transports (Transports)
ej.uz/ekoDaudzveidiba (Bioloģiskā daudzveidība)
ej.uz/ekoUdens (Ūdens)
ej.uz/ekoSkolasVide (Skolas vide un apkārtne)
ej.uz/ekoKlimats (Klimata pārmaiņas)
ej.uz/ekopartika (Pārtika)
ej.uz/ekoAtkritumi (Atkritumi)
ej.uz/ekoEnergija (Enerģija)